Teloneer Company Limited (New Project : USO)

ตามประกาศของ สำนักงาน กสทช. โครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 พื้นที่ดำเนินการโดย บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด เข้าดำเนินการทำในส่วนของพื้นที่ 4. กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลาง และภาคใต้ 24 จังหวัด จำนวน 752 หมู่บ้าน และ พื้นที่ 5. กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ, เทพา, นาทวี, และสะบ้าย้อย) จำนวน 56 หมู่บ้าน

เมื่อโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายขอบจะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณรวมทั้งสิ้น 4,916 จุด รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 Mbps โดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic Cable) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย รวมถึงมีการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Free WiFi ประชารัฐ ให้บริการฟรีในทุกหมู่บ้านเป้าหมาย

เครดิต : สำนักงาน กสทช.