ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย คุณเปรมกมล เอกทัตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร คุณสมชาย ฟักชื่น กรรมการผู้จัดการ และ คุณปิยณัฏฐ์ ถิ่นดวงจันทร์ กรรมการฝ่ายเทคนิค พร้อมทั้งพนักงาน บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด ทุกท่านเข้าร่วมอบรบเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำระบบ ISO 9001 : 2015 โดยมีวิทยากร อาจารย์อภิรัตน์ เทียมเดช เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ และข้อบังคับของระบบ ISO 9001 : 2015

จุดประสงค์ของการจัดทำระบบ ISO 9001 : 2015 ในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหาร ได้ทำการประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการคงรักษาระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจพร้อมทั้งเชื่อถือในองค์กรต่อไป และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น บริษัทจึงได้กำหนดจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพขึ้นในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพโดยมีนโยบายคุณภาพดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารของ บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด มีความเห็นชอบให้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐาน บริหารคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพตามาตรฐาน ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความรวดแร็ว

2. เป็นการให้บริการที่ครบวงจร ด้วยวิศวกรที่มีความชำนาญ

3. มีการคัดสรร และบูรณาการโซลูชั่นของผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำที่หลากหลาย ที่มีความโดดเด่นที่สุดเข้าด้วยกัน

4. เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรลูกค้า

5. ตรวจติดตาม และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซื่งระบบบริหารคุณภาพ

พนักงานทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อปฏิบัติ, วิธีปฏิบัติ และปฏิบัติตามกฏระเบียบที่มีผลด้วยความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่มีความต้องการให้พนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม และเกิดความเข้าใจด้านคุณภาพไปในทางเดียวกัน